Loading...
Hem 2020-01-20T14:59:10+00:00

Välkommen till Demolit AB

Vi erbjuder kompletta lösningar inom bland annat PCB-sanering, asbestsanering och mögelsanering.
Med utgångspunkt i Stockholm utför vi sanering åt kunder i hela Sverige.

Kompetens
Vi arbetar aktivt med att hålla oss ajour med den senaste utvecklingen inom branschen.
Demolit AB är företaget som ligger steget före för att kunna möta morgondagens krav inom rivning och sanering. Detta omfattar även Demolit AB:s underleverantörer och underentreprenörer.

Hänsyn
Demolit AB har både miljön och kunden för ögonen.Verksamhet strävar mot en ständig förbättring av arbetet med miljö och hållbarhet. Kunden och dennes krav på leverans och kvalitet är det som sporrar oss att ständigt hitta effektiva lösningar med bibehållen hög kvalitet.

PCB Sanering

Fastigheter uppförda eller renoverade 1956-1973 kan i fogmassa och golvmassa ha PCB. PCB-förordning gör gällande att fastigheter uppförda eller renoverade under denna tidsperiod skall inventeras och saneras.

Material med bekräftad förekomst av PCB skall sedan deponeras.

Demolit AB ansvarar för provtagning, analys, sanering samt transport till deponi av PCB.

Asbestsanering

Asbest är vanligt förekommande i fastigheter. Detta trots att det sedan 1977 råder importförbud på asbest och asbesthaltigt byggmaterial. Idag finner man asbest i fastigheter uppförda eller renoverade före importförbudets införande. Cancerframkallande asbest finns bland annat i VVS-installationer, golvmattor, brandisolering, fasader, mattlim, kakelfog och kakelfix.

Demolit AB ansvarar för sanering och transport till deponi av asbest och asbesthaltigt material. Våra saneringstekniker är utbildade enligt AFS 2006:1.

Övrig sanering

Skador orsakade av fukt kräver snabba och korrekta insatser. Fuktskador kan uppkomma av läckage, felaktiga konstruktioner eller fuktiga material. Mögel är lätt att identifiera. Förekomsten av mögel i fastigheter leder bland annat till allergi, huvudvärk och rötsvamp.

Demolit AB erbjuder sanering av mögel och fukt.

Skador i samband med brand kan bli kostsamma om inte rätt åtgärder sätts i rätt tid. Rätt hanterade kan skador och kostnader i samband med brand begränsas.

Demolit AB sanerar och återställer skador i samband med brand så som lukt och korrosion.

Läckage av olja är alltid allvarligt. Sanering av olja kräver både kunskap och erfarenhet då typ av miljö, läge och markförhållanden ställer olika krav på saneringen.

Demolit AB erbjuder kompetent bedömning, sanering och dokumentation av skador orsakande av olja.

Kvalitet, miljö arbetsmiljö

Demolit AB ställer som en modern aktör inom rivning och sanering höga krav
på kvalitet, miljöhänsyn och arbetsmiljö.

Uppdragen som Demolit AB utför kännetecknas av ett stort tekniskt kunnande och väl utarbetade rutiner för återkoppling och uppföljning.
Kundfokus samt namnkunniga leverantörer och av oss kvalitetskontrollerade underentreprenörer utgör centrala delar av Demolit AB:s arbete med kvalitet.

Verksamhet har i alla delar en uttalad inriktning mot hållbarhet. Miljöhänsyn och kunskap om minskad miljöpåverkan är för samtidens och framtidens företag
inom rivning och sanering central. Detta arbetar vi med genom utbildning, engagemang och en kontinuerlig översyn av Demolit AB:s rutiner.

Medarbetarna är hos oss vår största tillgång. Av denna anledning bedriver vi ett fortlöpande arbetsmiljöarbete. Stor vikt läggs i verksamheten på hälsa och säkerhet.

Demolit AB är med i SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund), Byggmästareföreningen i Stockholm samt Sveriges Byggindustrier.

Vi använder oss av utrustning och material från Pullman Ermator, Abatic Tools, Prorent Maskin AB, Hilti och Berner Montageteknik.

Kontakta oss

Demolit AB
c/o Relita AB, Stensätravägen 9C, 127 39 Skärholmen

Telefon: 08-645 33 40

Fakturering
Vi tar gärna emot era fakturor i PDF format.
OBS en (1) faktura med ev. underlag per mail som ett dokument.
Till; fakturor-demolit@mail.medius.readsoftonline.com
Det går också bra att  maila till info(at)demolit.se

Organisationsnummer 556787-1180
Bankgiro: 477-6993